Weten & Meten

Op het gebied van weten en meten kunt u bij ons terecht voor het volgende:

Vaststellen van risico’s / risico-analyses:

Bij een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt een knelpuntenlijst aangelegd en wordt per knelpunt beoordeeld hoe belangrijk het knelpunt is (wat is de grootte van het risico). Iedere organisatie is verplicht een algemene RI&E uit te voeren. Voor bepaalde onderwerpen dient een verdieping plaats te vinden.
 • Uitvoering/toetsing arbo risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E);
 • RI&E daken / gebouwen;
 • RI&E riolen en gemalen
 • RI&E arbeidsmiddelen;
 • RI&E beeldschermwerk;
 • RI&E gevaarlijke stoffen;
 • RI&E geluid;
 • RI&E biologische agentia;
 • RI&E fysieke belasting;
 • RI&E persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Milieu Aspecten Register;
 • ATEX, explosieveiligheid;
 • ARIE;
 • TRA, LMRA;
 • HAZOP, HAZID, FMEA.

Blootstellingsmetingen / verdiepend onderzoek:

In sommige gevallen moet gemeten worden om te weten, bijvoorbeeld in geval van lawaaiige werkomstandigheden, mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen of in geval van gezondheidsklachten die mogelijk worden veroorzaakt door het binnenmilieu.
 • Stof, gassen, dampen;
 • Biologische agentia (schimmels, bacteriën)
 • Thermisch binnenklimaat;
 • Binnenmilieu;
 • Lawaai;
 • Geluidshinder/akoestiek
 • Verlichting;
 • Trillingen;
 • Legionella;
 • Beeldschermwerkplekken;
 • Ergonomie;
 • Straling;
 • Welzijn (MTO, tevredenheidsonderzoek).
 

Veiligheid in geval van calamiteiten:

Wat doet een organisatie in geval van calamiteiten? Is dat schriftelijk vastgelegd? Is bij medewerkers en bezoekers voldoende duidelijk wat men moet doen? Kan daar adequaat op worden gereageerd? 
 • Brandveiligheidscan;
 • BHV- / bedrijfsnoodplannen;
 • Ontruimingstekeningen / -plannen;
 • Ontruimingsoefeningen.

Opzetten en onderhouden van managementsystemen:

Indien een kapstok nodig is om processen te sturen spreken we over een managementsysteem. 
 • VCA; VCU;
 • ISO9000 (kwaliteit);
 • ISO14000 (milieu);
 • OHSAS18001 (arbo);
 • ISO 26000 (MVO);
 • BRZO (zware ongevallen);
 • VBS (veiligheidsbeheerssysteem).

Overig  advies:

Van onderstaande zaken is de advisering bij nieuwbouw, verbouw of verhuizing het summum van preventie. Vaak wordt echter onvoldoende nagedacht over de arbeidsomstandigheden in de nieuwe situatie en wordt (te)veel verantwoordelijkheid gelegd bij de (binnenhuis)architect. Die kijkt in de meeste gevallen niet primair naar de arbeidsomstandigheden maar naar het esthetische. 
 • Arbo/milieu advies bij nieuwbouw/verbouw/verhuizing;
 • Gebouwscan;
 • Opstellen/toetsen V&G-plan;
 • Elektrische veiligheid NEN3140/NEN1010;
 • Milieu effect rapportage.
 • VR (veiligheidsrapport zware ongevallen) ;
 • PBZO (beleid zware ongevallen).
 • Ongevalsanalyse (Tripod)
 • Explosieveiligheidsdocument (EVD)
 • Stoffen (ADR, opslag, etikettering, Reach)
 • PAGO / PMO
 • Medische keuringen